Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia jednolite magisterskie

 • KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA – STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA (studia jednolite magisterskie) dysponuje interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą rozwoju w cyklu życia oraz oddziaływań o charakterze rehabilitacyjnym – kształcenia, wychowania, opieki i terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Wiedza ta obejmuje również znajomość instytucji i organizacji, które współuczestniczą w tym procesie. Posiada wiedzę dotyczącą projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w pedagogice specjalnej. Potrafi wykorzystać tę wiedzę w sytuacjach praktycznych. Dąży do aktualizowania i pogłębiania wiedzy, rozwijania swoich profesjonalnych kompetencji. Posiada umiejętności w zakresie komunikowania się, w tym używania języka profesjonalnego.
Posiadana wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne określone szczegółowo poprzez kierunkowe efekty kształcenia pozwalają absolwentowi studiów na kierunku pedagogika specjalna podjąć zadania w obszarze planowania, projektowania, prowadzenia oraz modyfikowania działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych skierowanych na osoby ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym ze studiowaną specjalnością.
Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku pedagogika specjalna, specjalności:
• edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
• edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika),
• terapia pedagogiczna,
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
• edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu,
• logopedia

otrzymuje kwalifikacje pedagoga specjalnego oraz kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotu lub prowadzenia zajęć, zgodnie z ukończoną specjalnością.

Jest przygotowany do:
• udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w realizacji zadań życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym, wzmacniania ich sił fizycznych i psychicznych, kompensowania różnych deficytów, przezwyciężania izolacji oraz przygotowania ich do pracy zawodowej;
• prowadzenia badań naukowych nad metodami oddziaływania na osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich potrzebami edukacyjnymi, właściwościami rozwoju psychofizycznego i społecznego;
• określania uwarunkowań efektywności nauczania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• budowania psychospołecznych podstaw rehabilitacji;
• dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym oraz diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
• kierowania osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi na badania psychologiczne w celu dokonania diagnozy procesów poznawczych; prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, rewalidacyjnych i rewalidacji indywidualnej uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
• określonych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych;
• świadczenia różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodziców i nauczycieli;
• współorganizowania kształcenia integracyjnego i włączającego dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w proces kształcenia i wychowania;
• udzielania pomocy zespołom nauczycieli i specjalistom prowadzącym zajęcia w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz doborze form, strategii i metod pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;
• współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami specjalnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
• pracy terapeutycznej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.

Absolwent kierunku pedagogika specjalna uzyskuje uprawnienia do pracy z dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz osobami dorosłymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności w zakresie prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych zgodnych z ukończoną specjalnością w:
• przedszkolach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych;
• szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych;
• poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych;
• internatach, świetlicach szkolnych i terapeutycznych;
• innych placówkach, w których ma miejsce proces rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami (warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i in.).

Dostęp do dalszych studiów
Uzyskany tytuł magistra daje możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych oraz podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

 • KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA – STUDIA NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA (studia jednolite magisterskie) dysponuje interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą rozwoju w cyklu życia oraz oddziaływań o charakterze rehabilitacyjnym – kształcenia, wychowania, opieki i terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Wiedza ta obejmuje również znajomość instytucji i organizacji, które współuczestniczą w tym procesie. Posiada wiedzę dotyczącą projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w pedagogice specjalnej. Potrafi wykorzystać tę wiedzę w sytuacjach praktycznych. Dąży do aktualizowania i pogłębiania wiedzy, rozwijania swoich profesjonalnych kompetencji. Posiada umiejętności w zakresie komunikowania się, w tym używania języka profesjonalnego. Posiadana wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne określone szczegółowo poprzez kierunkowe efekty kształcenia pozwalają absolwentowi studiów na kierunku pedagogika specjalna podjąć zadania w obszarze planowania, projektowania, prowadzenia oraz modyfikowania działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych skierowanych na osoby ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym ze studiowaną specjalnością.

 

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna studiów jednolitych magisterskich specjalności Logopedia jest przygotowany do:

 • prowadzenia diagnozy logopedycznej, w celu ustalania stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego;
 • prowadzenia zajęć specjalistycznych (logopedycznych);
 • prowadzenia zajęć z profilaktyki i terapii logopedycznej;
 • prowadzenia porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji i eliminowania zaburzeń mowy;
 • współdziałania w zespołach interdyscyplinarnych w planowaniu, organizowaniu i koordynowaniu procesu terapii dziecka/ucznia z zaburzoną komunikacją językową.

 

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna jednolitych magisterskich specjalności Logopedia uzyskuje uprawnienia do pełnienia roli zawodowej na stanowisku pedagoga specjalnego i nauczyciela-terapeuty, specjalisty – logopedy w zakresie korygowania i profilaktyki wad mowy dzieci, młodzieży/dorosłych w:

 • placówkach edukacyjno-wychowawczych przedszkolnych i szkolnych kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego;
 • placówkach wczesnego wspomagana rozwoju;
 • placówkach ochrony zdrowia.

 

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna studiów jednolitych magisterskich specjalności Wczesne wspomaganie rozwoju jest przygotowany do:

 • przeprowadzania i opracowywania diagnozy zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym małego dziecka;
 • projektowania procesu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • prowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • wspierania rodziców w wychowaniu i rehabilitacji małego dziecka z zaburzonym rozwojem;
 • współdziałania w zespołach interdyscyplinarnych w planowaniu, organizowaniu i koordynowaniu procesu wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna studiów jednolitych magisterskich specjalności Wczesne wspomaganie rozwoju uzyskuje uprawnienia do pełnienia roli zawodowej na stanowisku pedagoga specjalnego – specjalisty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w:

 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju;
 • specjalistycznych ośrodkach i poradniach rehabilitacji, zaburzeń i wad rozwojowych, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 • ośrodkach rehabilitacji i ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych;
 • placówkach edukacyjnych (publicznych i niepublicznych, w tym specjalnych i integracyjnych) realizujących wczesne wspomaganie rozwoju
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,;
 • ośrodkach rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawcze;
 • w klubach malucha, żłobkach i innych ośrodkach opieki małego dziecka.

 

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna studiów jednolitych magisterskich specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) jest przygotowany do:

 • udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością słuchową w realizacji zadań życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym, wzmacniania ich sił fizycznych i psychicznych, kompensowania różnych deficytów, przezwyciężania izolacji oraz przygotowania ich do pracy zawodowej;
 • dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym oraz diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, rewalidacyjnych i rewalidacji indywidualnej uczniów z niepełnosprawnością słuchową określonych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych;
 • świadczenia różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością słuchową, ich rodziców i nauczycieli;
 • współorganizowania kształcenia integracyjnego i włączającego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową w proces kształcenia i wychowania;
 • udzielania pomocy zespołom nauczycieli i specjalistom prowadzącym zajęcia w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz doborze form, strategii i metod pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością słuchową;
 • współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami specjalnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością słuchową;
 • pracy terapeutycznej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością słuchową.

 

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna studiów jednolitych magisterskich specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) uzyskuje uprawnienia do pełnienia roli zawodowej na stanowisku pedagoga specjalnego i nauczyciela/wychowawcy osób z niepełnosprawnością słuchową w:

 • przedszkolach ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych/włączających;
 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych/włączających;
 • placówkach specjalistycznego poradnictwa (specjalistyczne poradnie, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie psychoterapeutyczne),
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (bursy i internaty);
 • ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, · ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • innych placówkach, w których ma miejsce proces terapeutyczno-edukacyjno– wychowawczy osób z uszkodzonym słuchem;
 • stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, mediach, itp., realizujących programy na rzecz osób z uszkodzonym słuchem.

 

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna studiów jednolitych magisterskich specjalności Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu jest przygotowany do:

 • diagnozowania pedagogicznego dziecka/ucznia ze spectrum autyzmu;
 • planowania i realizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej z uczniami ze spectrum autyzmu;
 • planowania i realizowania procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej z dorosłymi osobami ze spectrum autyzmu;
 • podejmowania kompleksowych działań edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • konsultacji, współorganizowania i koordynowania edukacji włączającej w placówkach, w których przebywają dzieci/uczniowie ze spektrum autyzmu;
 • prowadzenia zajęć terapeutycznych i wspierających rozwój dziecka/ucznia ze spektrum autyzmu.

 

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna specjalności Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu uzyskuje uprawnienia do pełnienia roli zawodowej na stanowisku pedagoga specjalnego i nauczyciela-terapeuty specjalisty w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu w:

 • przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych/włączających; · szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych/włączających;
 • placówkach specjalistycznego poradnictwa (specjalistyczne poradnie, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie psychoterapeutyczne),
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (bursy i internaty);
 • ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • innych placówkach realizujących działalność terapeutyczno-edukacyjną dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, tj. świetlicach środowiskowych, terapeutycznych itp. · stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, mediach, itp., realizujących programy edukacyjne na rzecz osób ze spectrum autyzmu.

 

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna studiów jednolitych magisterskich specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) jest przygotowany do:

 • udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną w realizacji zadań życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym, wzmocnienia ich sił fizycznych i psychicznych, kompensowania różnych deficytów, przezwyciężania izolacji oraz przygotowania ich do pracy zawodowej;
 • prowadzenia badań naukowych nad metodami oddziaływania na osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich potrzebami edukacyjnymi, właściwościami rozwoju psychofizycznego i społecznego;
 • określania uwarunkowań efektywności nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym oraz diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • kierowania osób z niepełnosprawnością intelektualną na badania psychologiczne w celu dokonania diagnozy procesów poznawczych;
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, rewalidacyjnych i rewalidacji indywidualnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną określonych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych;
 • świadczenia różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców i nauczycieli;
 • współorganizowania kształcenia integracyjnego i włączającego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w proces kształcenia i wychowania;
 • udzielania pomocy zespołom nauczycieli i specjalistom prowadzącym zajęcia w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz doborze form, strategii i metod pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną;
 • współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami specjalnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • pracy terapeutycznej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna specjalności Edukacja i rehabilitacja osób w z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) uzyskuje uprawnienia do pełnienia roli zawodowej:

 • nauczyciela przedszkola (oddziału) specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • nauczyciela (oligofrenopedagoga) w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • nauczyciela współorganizującego proces edukacji w przedszkolach (oddziałach) i szkołach (klasach) integracyjnych,
 • nauczyciela – wychowawcy w świetlicach szkolnych, internatach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
 • nauczyciela zajęć rewalidacyjnych w placówkach kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną,
 • nauczyciela rewalidacji indywidualnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną,
 • pedagoga (oligofrenopedagoga) w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno– wychowawczym,
 • pedagoga (oligofrenopedagoga) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych,
 • pedagoga (oligofrenopedagoga) w innych placówkach, w których ma miejsce proces rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.

 

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej. Absolwent kierunku Pedagogika specjalna studiów jednolitych magisterskich specjalności Terapia pedagogiczna jest przygotowany do:

 • konsultacji, współorganizowania i koordynowania edukacji włączającej w placówkach, w których przebywają dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;
 • przeprowadzania i opracowywania diagnozy zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym oraz trudności w uczeniu się;
 • projektowania terapii dzieci/uczniów z zaburzeniami/trudnościami w uczeniu się.

 

Posiada kwalifikacje do prowadzenia:

 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych terapeutycznych jako nauczyciel-terapeuta w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • zajęć rewalidacyjnych w placówkach specjalnych;
 • zajęć rewalidacji indywidualnej w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych (podstawowych i ponadpodstawowych) oraz integracyjnych/włączających (podstawowych i ponadpodstawowych);

zajęć terapeutycznych, obejmujących również wczesne wspomaganie rozwoju, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, świetlicach terapeutycznych, a także innych placówkach, w których ma miejsce proces terapeutyczno-edukacyjno–wychowawczy dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Tablica ogłoszeń