Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

CEL STUDIÓW:

Uzyskanie kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela; rozwój kompetencji dydaktycznych, wychowawczych, społeczno-emocjonalnych i in.

Podczas studiów słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyk szczegółowych. Ponadto zdobytą wiedzę zweryfikuje w praktyce podczas praktyk psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktycznych w szkole.

Program studiów obejmuje:

  • Psychologiczne podstawy nauczania i wychowania w tym z uwzględnieniem procesu rozwoju ucznia
  • Koncepcje i praktyki wychowania z uwzględnieniem specyfiki rozwojowej ucznia
  • Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej
  • Warsztaty z emisji głosu
  • Zajęcia z zastosowania nowoczesnych technologii w procesie edukacji
  • Najnowsze koncepcje i praktyki nauczania
  • Dydaktyki przedmiotowe
  • Zajęcia z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także z profilaktyki i pierwszej pomocy
  • Warsztaty z zakresu organizacji wycieczek szkolnych
  • Opracowanie projektu edukacyjnego łączącego wiedzę teoretyczną ze szkolną praktyką

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów oraz praktyk, a także przygotowanie i zaprezentowanie pracy końcowej, która łączy wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie zdobyte podczas szkolnej praktyki.

Zgodnie ze Standardami kształcenia nauczycieli słuchacze realizują 150 godzin praktyki zawodowej.

Więcej informacji:

https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/direction/przygotowywanie-do-wykonywania-zawodu-nauczyciela/

Studia kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

 

Tablica ogłoszeń