Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Dawid Wieczorek

Katedra Resocjalizacji i Penitencjarystyki

dawid.wieczorek@up.krakow.pl

tel: 12 662 6611

pok: 112

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3793-4088

publikacje:

https://tiny.pl/9nmst

Tytuł naukowy/dziedzina:

doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (2017)

Wykaz zajęć:

Studia stacjonarne:

Pedagogika resocjalizacyjna, praca socjalna 1st., 15/30h

Poradnictwo w służbach społecznych, zarządzanie w służbach społ. 15/15h

Projekt socjalny, p. soc. 1st., 15h+15h

Pedagogika pracy, p. soc. 1st., 15h

Standaryzacja usług w pomocy i integracji społecznej, p. soc. 2st. 15h

Organizator usług socjalnych, p. soc. 2 st., 15/15h

Praktyka zawodowa, p. soc. 1st., 30h

Crime & Punishment. Developing a Modern Approach, Erasmus, 30h

 

Studia niestacjonarne:

Stres i wypalenie zawodowe w pomocy społecznej, p. soc. 2 st., 10/5h

Standaryzacja usług w pomocy i integracji społ., p. soc. 2 st., 5h

Organizator usług socjalnych, p. soc. 2 st., 10h

Projekt socjalny, p. soc. 2 st., 10+10h

Pedagogika resocjalizacyjna, p. soc. 1st., 10/5h

Poradnictwo w służbach społecznych, zarz. w służb. społ. 1 st., 10h

 

Dorobek naukowy:

Dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje badania w obrębie pedagogiki, resocjalizacji oraz historii idei. Przedmiotem badań są kluczowe dla tych obszarów pojęcia i terminy, w szczególności przeobrażenia ich znaczeń, oddziaływanie społeczne, oraz dyskursy jakie tworzą i w jakich uczestniczą. Stanowi to punkt odniesienia do badania zjawisk społecznych związanych z patologiami społecznymi, marginalizacją i (samo)wykluczeniem społecznym, a także możliwościami w zakresie profilaktyki i szeroko rozumianej rehabilitacji psychospołecznej.

Lista publikacji: https://ledson.academia.edu/DawidWieczorek

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego:

Dorobek dydaktyczny obejmuje prowadzenie zajęć w szkolnictwie wyższym od 2017 roku. Tematy zajęć dotyczyły zagadnień pedagogicznych, w tym resocjalizacyjnych, związanych ze stresem i wypaleniem zawodowym, sektorem pomocowym, poradnictwem czy wykorzystaniem twórczości artystycznej w działalności pedagogicznej. Zajęcia prowadzone były również w języku angielskim. Promotor dwóch licencjatów i jednego magisterium. Opiekun II roku pracy socjalnej na UP. Współorganizator koła artystycznego na UP i szkół letnich historii idei. Uczestnik projektu NGO dotyczącego wypracowania skutecznych rozwiązań dla kształcenia powszechnego w Polsce.